Home » Banned Apparel EU | Terms & Conditions

Banned Apparel EU | Terms & Conditions


The term '[business name]' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website whose registered office is Syal sp. z o.o.  Wrocławska 31, 55-095 Byków, woj. Dolnośląskie. Our company NIP:8992850673 and REGON:381309883 is registered in Poland. The term 'you' refers to the user or viewer of our website.


This website and its content is copyright of Syal sp. z o.o. © Banned Apparel 2014. All rights reserved.


Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

you may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only

you may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material


You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.


Terms and conditions for website usage


Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern banned apparel's relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

This website uses cookies to monitor browsing preferences. If you do allow cookies to be used, the following personal information may be stored by us for use by third parties: anonymous google analytics data.

Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.

Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of England, Northern Ireland, Scotland and Wales.

Prices are subject to change at any time and without prior notice.

Our permission must be obtained before listing our products on E-bay or Amazon.

Our minimum order is 200 excl. carriage.

Price change     

Company reserves the rights to lower or increase price of any product at any time without prior notification.


Picking & Packing


Picking of orders may take 1-6 days or even more depending on different factors. If you have urgency, please let us know. We will try our best to accommodate.
In case you have any events planned, we will suggestyouto
order at least  10 working days in advance , to make sure we can pick and dispatch on time.Delivery Policy

Orders paid for before 1pm are dispatched same working day, Monday to Friday. Any orders paid for after 1pm on Friday or over the weekend will be dispatched on Monday, except bank holidays.


Europe:

Orders sent to destinations within the EU are sent via UPS.

Delivery can be expected within 3-5 working days.


Worldwide:

Orders sent to destinations outside the EU are sent via  UPS. Delivery can be expected in 7-12 working days.

Payment by paypal service are with additional charge of 4% per transaction.
Payment by card  and e-transfer are performed via Dotpay.pl.


Termin „[nazwa firmy]” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej, której siedzibą jest Syal Sp. zo.o. Wrocławska 31, 55-095 Byków, woj. Dolnośląskie. Nasza firma NIP: 8992850673 i REGON: 381309883 jest zarejestrowana w Polsce. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub widza naszej witryny.


Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione prawem autorskim firmy Syal sp. z o.o. © Banned Apparel 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Jakakolwiek redystrybucja lub powielanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie jest zabroniona poza następującymi:

możesz wydrukować lub pobrać na lokalne fragmenty dysku twardego wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego

możesz kopiować treści do poszczególnych osób trzecich na własny użytek, ale tylko wtedy, gdy uznasz stronę za źródło materiału


Nie możesz, za wyjątkiem naszej wyraźnej pisemnej zgody, rozpowszechniać lub komercyjnie wykorzystywać treści. Nie możesz też przesyłać go ani przechowywać w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub innej formie elektronicznego systemu wyszukiwania.


Warunki korzystania z witryny


Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal przeglądasz i korzystasz z tej strony, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują zakazanie odzieży z Tobą w związku z tą stroną. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:


Treść stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnych informacji i użytkowania. Może ulec zmianie bez powiadomienia.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na wykorzystywanie plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przechowywane przez nas w celu wykorzystania przez osoby trzecie: anonimowe dane Google Analytics.

Ani my, ani żadna strona trzecia nie dajemy żadnej gwarancji ani gwarancji co do dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie w jakimkolwiek konkretnym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Wykorzystanie jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają określone wymagania.

Ta strona zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Materiał ten obejmuje, ale nie ogranicza się do projektu, układu, wyglądu, wyglądu i grafiki. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie internetowej, które nie są własnością lub nie są licencjonowane na rzecz operatora, są potwierdzane na stronie internetowej.

Nieautoryzowane korzystanie z tej strony może spowodować powstanie roszczenia o odszkodowanie i / lub być przestępstwem.

Od czasu do czasu ta strona może również zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są udostępniane dla Twojej wygody w celu dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść połączonych witryn.

Korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu Polskiemu.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Nasze pozwolenie należy uzyskać przed wystawieniem naszych produktów na E-bay lub Amazon.

Nasze minimalne zamówienie wynosi 200 €. 


Zmiana ceny


Firma zastrzega sobie prawo do obniżenia lub podwyższenia ceny dowolnego produktu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.


Czas Procesowania zamówień


Procesowanie zamówień może zając od 1 do 6 dni lub nawet więcej w zależności od różnych czynników. Jeśli Twoje zamówienie jest pilne, daj nam znać. Postaramy się jak najlepiej dostosować.

Jeśli towar potrzebujesz na konkretą date, sugerujemy, aby złożyć zamówienie co najmniej 10 dni roboczych z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że możemy przygotować i wysłać na czas.Zasady dostawy


Zamówienia opłacone przed 13.00 są wysyłane tego samego dnia roboczego od poniedziałku do piątku. Wszelkie zamówienia opłacone po godzinie 13.00 w piątek lub w weekend zostaną wysłane w poniedziałek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Europa:

Zamówienia wysyłane do miejsc docelowych w UE są wysyłane za pośrednictwem UPS.

Dostawy można oczekiwać w ciągu 3-5 dni roboczych.


Na calym swiecie:

Zamówienia wysyłane do miejsc poza UE są wysyłane za pośrednictwem UPS. Dostawy można oczekiwać w ciągu 7-12 dni roboczych.

 

Rozliczenia transakcji za pomocą serwisu Paypal są wykonywane z uwzględnieniem dodatkowej opłaty w wysokości 4% od kwoty transakcji.
Rozliczenia transakcji karta płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Dotpay.pl.


Payment Methods