Home » Banned Apparel EU | Privacy Policy

Banned Apparel EU | Privacy PolicyThis Privacy Policy governs the manner in which Syal sp. z o.o. collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a "User") of the http://www.bannedapparel.eu website ("Site"). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Syal sp. z o.o.


Personal identification information


We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the site, place an order, subscribe to the newsletter, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, phone number. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.


Non-personal identification information


We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.


Web browser cookies

Our Site may use "cookies" to enhance User experience. User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.


How we use collected information


Syal sp. z o.o. may collect and use Users personal information for the following purposes:


- To improve customer service
    Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
- To process payments
    We may use the information Users provide about themselves when placing an order only to provide service to that order. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to provide the service.
- To run a promotion, contest, survey or other Site feature
    To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.
- To send periodic emails

We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests. If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email or User may contact us via our Site.


How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.


Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.


Compliance with children's online privacy protection act

Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never collect or maintain information at our Site from those we actually know are under 13, and no part of our website is structured to attract anyone under 13.


Changes to this privacy policy

Syal sp. zo.o. has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.


Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.


Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:


Syal sp. z o.o.
http://www.bannedapparel.eu
Wrocławska 31
55-095 Byków
NIP:8992850673
REGON:381309883
info@bannedapparel.eu

This document was last updated on April 11, 2019

 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Syal sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy „Użytkownik”) witryny http://www.bannedapparel.eu („Witryna”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Witryny oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Syal Sp. z o.o.

 

Osobiste informacje identyfikacyjne

 

Możemy gromadzić dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się w witrynie, składają zamówienie, subskrybują biuletyn oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcje lub zasoby, które udostępniamy na naszej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, odpowiednio, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam te informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić dostarczenia osobistych informacji identyfikacyjnych, z wyjątkiem tego, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z Witryną.

 

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

 

Możemy zbierać nieosobowe dane identyfikacyjne Użytkowników, gdy wchodzą w interakcję z naszą Stroną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o użytkownikach, środki połączenia z naszą Stroną, takie jak używany system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

 

Pliki cookie przeglądarki internetowej

 

Nasza witryna może wykorzystywać „pliki cookie” w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Przeglądarka internetowa użytkownika umieszcza pliki cookie na dysku twardym w celu prowadzenia dokumentacji, a czasami w celu śledzenia informacji o nich. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała, gdy pliki cookie są wysyłane. Jeśli to zrobią, zauważ, że niektóre części Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

 

Syal sp. z o.o. może zbierać i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 

- Aby poprawić obsługę klienta

    Informacje, które podajesz, pomagają nam skuteczniej odpowiadać na żądania obsługi klienta i potrzeby wsparcia.

- Aby przetwarzać płatności

    Możemy wykorzystywać informacje podane przez Użytkowników o sobie podczas składania zamówienia jedynie w celu świadczenia usługi na rzecz tego zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do świadczenia usługi.

- Aby uruchomić promocję, konkurs, ankietę lub inną funkcję witryny

    Aby wysłać Użytkownikom informacje, które zgodzili się otrzymywać na tematy, które naszym zdaniem będą dla nich interesujące.

- Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail

Możemy użyć adresu e-mail do wysyłania informacji o użytkowniku i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania, pytania i / lub inne żądania. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zapisać na naszą listę mailingową, otrzyma wiadomości e-mail, które mogą zawierać informacje o firmie, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach itp. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, dołączamy szczegółowe instrukcje anulowania subskrypcji na dole każdej wiadomości e-mail lub użytkownika mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony.

 

Jak chronimy Twoje informacje

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej stronie.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy danych osobowych Użytkowników innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane informacje demograficzne niezwiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników z naszymi partnerami biznesowymi, zaufanymi podmiotami stowarzyszonymi i reklamodawcami w celach opisanych powyżej.

 

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie

 

Szczególnie ważna jest ochrona prywatności bardzo młodych. Z tego powodu nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji w naszej Witrynie od tych, których faktycznie znamy, jest poniżej 13 lat, a żadna część naszej strony nie ma struktury, która przyciągałaby osoby poniżej 13 roku życia.

 

Zmiany w tej polityce prywatności

 

Syal sp. z o.o. ma prawo do aktualizacji tej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być informowanym o tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności i zapoznanie się z modyfikacjami.

 

Twoja akceptacja tych warunków

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na tę politykę. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.

 

Kontakt z nami

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, praktyk tej witryny lub transakcji z tą stroną, skontaktuj się z nami pod adresem:

Syal sp. z o.o.
http://www.bannedapparel.eu
Wrocławska 31
55-095 Byków
NIP:8992850673
REGON:381309883
info@bannedapparel.eu

Strona ta zostala zaktualizowana 11 kwietnia 2019